Academia.eduAcademia.edu
MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE September 2017 (číslo 4) Ročník piaty ISSN 1339-3189 Kontakt: info@mladaveda.sk, tel.: +421 908 546 716, www.mladaveda.sk Fotografia na obálke: Altenberger Dom, Nemecko. © Branislav A. Švorc, foto.branisko.at REDAKČNÁ RADA doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.(Katedra environmentálneho manažmentu, Prešovská univerzita, Prešov) doc. Dr. Pavel Chromý, PhD. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Univerzita Karlova, Praha) prof. Dr. Paul Robert Magocsi (Chair of Ukrainian Studies, University of Toronto; Royal Society of Canada) Ing. Lucia Mikušová, PhD. (Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Slovenská technická univerzita, Bratislava) doc. Ing. Peter Skok, CSc. (Ekomos s. r. o., Prešov) prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. (Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, Prešovská univerzita, Prešov) prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.,predseda (Inštitút histórie, Prešovská univerzita, Prešov) doc. Ing. Petr Tománek, CSc. (Katedra veřejné ekonomiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava) REDAKCIA PhDr. Magdaléna Keresztesová, PhD. (Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, Nitra) Mgr. Martin Hajduk (Inštitút histórie, Prešovská univerzita, Prešov) RNDr. Richard Nikischer, Ph.D. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha) Mgr. Branislav A. Švorc, PhD., šéfredaktor (Vydavateľstvo UNIVERSUM, Prešov) PhDr. Veronika Trstianska, PhD. (Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF, Nitra) Mgr. Veronika Zuskáčová (Geografický ústav, Masarykova univerzita, Brno) VYDAVATEĽ Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. www.universum-eu.sk Javorinská 26, 080 01 Prešov Slovenská republika © Mladá veda / Young Science. Akékoľvek šírenie a rozmnožovanie textu, fotografií, údajov a iných informácií je možné len s písomným povolením redakcie. Vol. 5 (4), pp. 85-92 KRITICKÉ OTÁČKY ZUBOVÝCH ČERPADEL CRITICAL SPEED OF GEER PUMPS Petr Hrubý, Dana Smetanová1 Petr Hrubý p sobí jako docent na Katedře strojírenství Ústavu technicko-technologického Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích v České republice. Ve svém výzkumu se věnuje problematice matematického modelování strojních součástí se zaměřením na dimenzování rotujících částí mechanism stroj . Dana Smetanová p sobí jako odborná asistentka na Katedře informatiky a přírodních věd, Ústavu technicko-technologického, Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích v České republice. Ve svém výzkumu se věnuje problematice variačního počtu a aplikacím. Petr Hrubý works as an asociated profesor at the Department of Mechanical Engineering of the Faculty of Technology at the Institute of Technology and Bussines in České Budějovice in Czech Republic. Him research is devoted to problems of mathematical modeling of machine parts with focus on dimensioning of rotating parts of machine mechanisms. Dana Smetanová works as an assistant professor at the Department of Informatics and Natural Sciences of the Faculty of Technology at the Institute of Technology and Bussines in České Budějovice in Czech Republic. Her research is devoted to variational calculus applications. Abstract In the paper there is presented a dynamic model of the articulated shaft. The model is used for the analysis of critical angular velocities. This model can be rewritten into a computer program to handle rotating parts of gear pumps. Using the knowledge of the custom frequencies of the rotating parts one can prevent operational malfunctions of the pumps. The problems described in the contribution will serve as a basis for the formulation of critical speed of the gear pumps within the Program for Support of Applied Research and Experimental Development ALFA TA04010579 of the Technology Agency of the Czech Republic. Key words: articulated shaft, critical angular speed, geer pump Abstrakt V článku je prezentován dynamický model kloubového hřídele, který je využíván pro analýzu kritických úhlových rychlostí. Tento model m že být přepsán do počítačového programu, pro Adresa pracoviska: doc. Ing. Petr Hrubý, CSc., RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., The Institute of Technology and Bussines, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, Czech Republic E-mail: dochruby@mail.vstecb.cz, smetanova@mail.vstecb.cz 1 85 http://www.mladaveda.sk Vol. 5 (4), pp. 85-92 řešení rotujících částí zubových čerpadel. Využití znalosti vlastních frekvencí rotujících částí m že zabránit provozním poruchám čerpadel. Problematika popsaná v příspěvku bude sloužit jako východisko při formulaci modelu kritických otáček zubových čerpadel v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ůLFů Tů04010579 Technologické agentury České republiky. Klíčová slova: kloubový hřídel, kritická úhlová rychlost, zubové čerpadlo Úvod Kloubové hřídele jsou využívány v r zných typech stoj například v pohonech zubových čerpadel. V pohonech s klouby existují předpoklady pro vznik kombinovaného ohybově krouživého kmitání hřídel (viz Hrubý 1981 a Hrubý a kol. 2017). Při formulaci matematického modelu úseku kontinua není proto opodstatněný předpoklad konstatního sklonu pr hybové čáry rotujícího hřídele, který je v literatuře obvykle přijímá, ale je nutné předpokládat vznik relativního prostorového ohybového kmitání v systému hřídele, který koná unášivou rotaci úhlovou rychlostí . Všechny druhy vibrací ovlivňují provozuschopnost a opotřebení čerpadel. Z tohoto hlediska jsou velmi významné vlastní frekvence, které zp sobují rezonance. Pokud se otáčková rezonance objeví v provozní oblasti dochází k nevratným deformacím hřídelí. V tomto článku je prezentován odladěný univerzální matematický model rotujících částí mechanism stroj (hřídelí), fungující na bázi metody přenosových matic. Model byl v minulosti úspěšně použit pro výpočty kritických otáček kloubových (spojovacích) hřídelí. Výsledky modelu byly konfrontovány s výsledky experiment a provozních zkoušek reálných pohon nákladních automobil . Pro potřeby grantu TAČR č. TA04010579, který řešíme, používáme tento model pro řešení kritických otáček rotujícíchčástí, tedy vstupní hnací a výstupní hnané hřídele zubového čerpadla. Model a použitá metoda Pro analýzu kritických úhlových rychlostí kloubového hřídele byl použit dynamický model znázorněný na obr. 1. Model je tvořen jednorozměrným kontinuem po částech konstantního mezikruhového pr řezu, které na okrajích nese diskrétní hmoty, jimiž nahrazujeme vnitřní vidlice Hookových kloub . Diskrétní hmoty jsou k rotujícímu systému vázány izotropně pružně posuvně fiktivními pružinami, jejichž statickou tuhost stanovíme z deformace hřídele pod účinkem známé síly. Bližší podrobnosti o fyzikálních základech problému jsou uvedeny například v Brepta a kol. (1994). 86 http://www.mladaveda.sk Vol. 5 (4), pp. 85-92 Obr. 1 – Dynamický model kloubového hřídele Zdroj: vlastní Z hlediska ohybově krouživého kmitání je úsek kontinua definován geometrickými parametry r1, r2, l (vnitřní poloměr, vnější poloměr, délka), hmotnostním parametrem (měrná hmotnost), tuhostním parametrem E (modul pružnosti v tahu-tlaku) a dále provozním parametrem (úhlová rychlost unášivé rotace systému kloubového hřídele) (srovnej Hrubý a kol. 2017). Náhrada Hookeova kloubu je určena hmotností m, diagonální maticí setrvačnosti (v čase t=0 je , , ) a také provozním parametrem . Pro pružné uložení je nutno zadat parametr k (statická tuhost izotropně pružně posuvného uložení). Dojde-li ke vzniku kombinovaného, ohybově krouživého kmitání, koná element kontinua, eventuálně diskrétní hmota, obecný prostorový pohyb složený z rotace systému kolem osy konstantní úhlovou rychlostí, z posuvu systému okamžitou rychlostí a ze sférického pohybu okamžitou úhlovou rychlostí. Vlastní frekvence relativního prostorového ohybového kmitání závisí na úhlové rychlosti unášivé rotace rotujícího systému . Pro soustavu je kritický stav tehdy, když je vlastní frekvence relativního kmitání právě rovna hodnotě úhlové rychlosti unášivé rotace Vlastní frekvence relativního prostorového ohybového kmitaní získáme například metodou přenosových matic. Jiná metoda na hledání vlastních frekvencí je uvedena například v Hrubý a kolektiv (2017). Ve všech vzorcích budeme používat tučná písmena (např. M, ) pro matice a vektory. Kmitá-li soustava (kloubový hřídel) jedním z hlavních tvar kmitu, je možno okamžitý vektor stavu v rotujícím systému zapsat ve tvaru součinu, kde je amplituda vektoru stavu (dále jen vektor stavu). Dynamický model je pak možno rozdělit na základní články popsané přenosovými maticemi, které spolu váží okrajové vektory stavu příslušného článku. Přenosové matice diskrétní hmoty M, pružného uložení K a úseku kontinua H pro jeden úsek kontinua m žeme zapsat ve tvaru 87 http://www.mladaveda.sk Vol. 5 (4), pp. 85-92 , , . Submatice matice H mají následující tvar , , , , přičemž , , a , . Metoda využívá znalosti některých prvk okrajových vektor stavu kloubového hřídele, který rozdělíme na několi úsek kontinua. 88 http://www.mladaveda.sk Vol. 5 (4), pp. 85-92 Obr. 2 – Systém kontinuí Zdroj: vlastní Z vazebních vztah mezi okrajovými vektory stavu je pak možno stanovit frekvenční rovnici. Okrajové vektory stavu dynamického modelu (obr. 1) a (označení viz obr. 2) jsou spolu svázány vztahem . Přenosovou matici získáme postupným násobením podle vztahu . Dosazením vektor , a přenosové matice do (po provedení maticového násobení) získáme soustavu homogenních vztahu , kde vektor neznámých je ve tvaru . rovnic Matice soustavy má tvar . Frekvenční rovnici získáme z podmínky netriviálního řešení soustavy ve tvaru . Frekvenční determinat je složitou funkcí frekvence . Vlastní frekvence . nacházíme jako kořeny nelineární algebraické rovnice Kořeny této rovnice (kterých je vzhledem k fyzikální postatě problému nekonečně mnoho) nacházíme pouze v intervalu . V tomto intervalu počítáme funkční hodnoty v bodech , Jestliže mezi dvěma sousedními body funkce nastane změna sigma funkce , znamená to, že mezi těmito body leží lichý počet vlastních frekvencí. Kdežto mezi body, kde ke změně sigma funkce nedochází, leží sudý počet vlatních fekvencí (za sudé číslo považujeme i číslo 0). Pro případy neblízkých vlastních fekvencí postačí jako krok vzít řádově setinu až tisícinu délky frekvenčního intervalu. Vlastní frekvence je možné počítat s požadovanou přesností. Jestliže změně sigma funkce nastala při přechodu od k , pak interval 89 http://www.mladaveda.sk Vol. 5 (4), pp. 85-92 procházíme s krokem rovným je ukončen, jeli pro dané číslo splněno . Proces upřesňování . Za vlastní frekvenci je pak vzata hodnota levého krajního bodu intervalu nejmenší délky, kde došlo ke změně sigma frekvenčního determinantu. Pro porozumění numerickým výpočt m doporučujeme Ralston a Rabinowicz (2001). Aplikace Výše uvedenou metodu lze snadno přepsat do počítačového programu. Program má vlastnost, že lze finální model libovolně skládat ze základních prvk v jakémkoliv pořadí podle konkrétní řešené situace. Obr. 3a, b, c - Únavový lom hřídele zubového čerpadla v d sledku cyklického zatěžování součásti při ohybu za rotace. Zdroj: vlastní 90 http://www.mladaveda.sk Vol. 5 (4), pp. 85-92 Na obr. 3a, b, c je ukázáno poškození hřídele, které m že vzniknou při zatěžování. Výpočty vlastních frekvencí provaděné na výkonných počítačích napomáhají zjistění příčin poruchovosti u pohon čerpadel. Výpočtový systém umožňuje na stolním počítači či Notebooku řešit izolovaně problematiku jednotlivých druh kmitaní (torzní, krouživé, příčné) a rezonanční stavy čerpadla v systému obvodu s uvažováním vlivu frekvence cyklického zatížení, dimenzování na únavu. Z hlediska využití programu je vhodné použít volně šiřitelné výpočetní programy, které jsou dostupné i pro malé a střední strojírenské podniky. Při výpočtu vlastních frekvencí relativního ohybového kmitání je nutno předem vypočítat vstupní paramety definující přenosovou matici pružného uložení (tuhost pružiny). Parametry definující přenosovou matici úseku kontinua lze přímo odečíst z výrobního výkresu, eventuálně to jsou materiálové konstanty (měrná hmotnost, modul pruřnosti v tahu, tlaku). Vedle zmíněných parametr , definujících matematický model, je nutno zadat parametry vyplývající z metody řešení. Jedná se o relativní přesnost (za postačující je , případně ), frekvenční interval , ve kterém doporučeno brát , a provozní parametr . budeme hledat vlastní frekvence s krokem provádíme Výpočty vlastních frekvencí relativního kmitání pro r zné hodnoty změnou parametru v datovém souboru. Závěr Relativní příčné rozkmitání hřídele vnáší do systemu závislost frekvenčního spektra na úhlové rychlosti unášivé rotace hřídel mechanism (čerpadla). Je to tedy evolutivní systém. Číselné rozbory ukázaly, že kritické otážky kombinovaného ohybově krouživého kmitání, otáčkové , resonance, jsou až o 50 % nižší než vlastní frekvence relativního příčného kmitání při resp. jednoduchého ustáleného krouživého kmitání kloubového hřídele, které jsou obvykle zjišťovány. Pokud se otáčková rezonance objeví v provozní oblasti, hrozí nebezpečí poruchy (trvalé ohybové deformace kloubového hřídele) v d sledk zdroj buzení, které mají budící kruhovou frekvenci rovnu úhlové rychlosti unášivé rotace kloubového hřídele. Výše uvedený postup lze využít při tvorbě programu na výpočty vlastních frekvencí. Vstupní parametry tohoto programu jsou: Výstupním parametrem jsou vzestupně řazené vlastní frekvence relativního příčného kmitání v uvedeném intervalu, nazené se zadanou přesností. Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. Tento článek vznikl za podpory projektu TAČR č. TA04010579. 91 http://www.mladaveda.sk Vol. 5 (4), pp. 85-92 Použitá literatura 1. 2. 3. 4. 92 BREPTů, R., L. P ST a F. TUREK, 1994. Mechanické kmitání, Praha: Sobotáles, p. 592, ISBN 80901684-8-5 HRUBÝ, P., 1981. Ohybově krouživé kmitání hřídelů v pohonech s klouby: Dissertation. Plzeň: VŠSE. HRUBÝ, P., T. NÁHLÍK a D. SMETůNOVÁ, 2017. Mathematical model of combined bending-gyratory vibrations, In: Proc. MITůV (Mezinárodní konference matematika, informatika a aplikované vědy), Brno: UNOB, pp. 12 RALSTON, A. a P. RABINOWICZ, 2001. A First Course in Numerical Analysis: Second Edition, New York, Dover publications http://www.mladaveda.sk